Erasmus

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
animácia v hoteli ANH
aplikovaná informatika API
automobily AUO
biológia BIO
cestovný ruch CTO
chémia CHE
Cvičenia z aplikovanej informatiky CJI
cvičenia z kozmetiky CKY
cvičenie z modelovania CMO
cvičenie z technológie a techniky obsluhy CZY
cvičenie z účtovníctva CUC
dejepis DEJ
dermatológia DRT
diagnostika a opravy automobilov DOA
ekológia EKL
ekonomické cvičenia EKK
ekonomika EKN
elektrotechnika ELK
estetická a výtvarná výchova ETE
etická výchova ETV
fyzika FYZ
gastronómia GAS
gastronomický seminár GSM
geográfia GEG
hospodárska geografia HOG
hotelové služby HSZ
hotelový a gastronomický manažment HGM
informatika INF
jazyková odborná príprava JOD
komunikácia KMU
komunikácia a propagácia KOP
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v cudzom jazyku KCJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v slovenskom jazyku KSJ
maďarský jazyk a literatúra MJL
makroekonómia MEK
manažment MNZ
marketing MKT
matematika MAT
materiály MTE
medzinárodná gastronómia MEG
multimediálna technológia MUG
multimediálna technológia cvičenie MUGC
náuka o potravinách NPO
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
odborná konverzácia v nemeckom jazyku OKN
odborná konverzácia v slovenskom jazyku OKJ
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
odborné znalosti OEI
odborný výcvik OVY
organizácia akcií OCC
podnikanie v praxi PXY
podniková ekonomika POE
potravinárska chémia PMI
potraviny a výživa PVY
praktická príprava PKB
právna náuka PRN
psychológia PSY
psychológia a spoločenská výchova SVP
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z nemeckého jazyka SNJ
slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
sprievodcovská činnosť SPC
stolovanie STO
strojárska technológia STT
suroviny SUR
technické kreslenie TCK
technika líčenia TNL
technika obsluhy TOB
technika úpravy vlasov TUL
techniky reklám a propagácií TNQ
technológia TEC
technológia prípravy pokrmov EPP
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
tovaroznalectvo TVZ
trendy a móda TDQ
triednická hodina THF
účtovníctvo UCT
vlasová a pleťová kozmetika VLK
vlasová kozmetika VLS
výrobné zariadenia VBN
základy elektrotechniky ZAE
základy podnikania ZPD
základy strojárstva ZLR
zariadenie prevádzok ZRP
zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2021.0.1274 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 23.06.2021

Projekt

Újdonságok

Kapcsolat

  • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53 - Hidaskürt
    Orechová 53, 925 07 Mostová
  • +421/ 031 7848107

Fényképalbum