Erasmus

Podmienky prijímania žiakov na nadstavbové štúdium a do vyššieho ročníka

 

 

  • Prerokované a schválené na pracovných stretnutiach PK školy
  • Odsúhlasené Radou rodičov pri SSOŠ obchodu a služieb s VJM Mostová
  • Zverejnené na Webovej stránke školy

 

 

 

Podmienky prijatia žiakov na nadstavbové štúdium

do študijných odborov: 6421 L00 spoločné stravovanie

                                          6426 L 00 vlasová kozmetika

                                          2414 L 00 strojárstvo

 

Doklad o úspešne vykonanej záverečnej skúške v 3-ročnom učebnom odbore.

Prihláška vyplnená údajmi a potvrdenie o dobrom zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára.

 

 

Podmienky prijatia žiakov do vyššieho ročníka

študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia

 

Doklad o úspešne vykonanej záverečnej skúške v 3-ročnom učebnom odbore.

Žiadosť o prijatí do vyššieho ročníka podaná na riaditeľstve školy.

Úspešné vykonanie rozdielových komisionálnych skúšok z vyučovacích predmetov:

anglický/nemecký jazyk, účtovníctvo, hospodárska geografia, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia.

Projekt

Újdonságok

Kapcsolat

  • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53 - Hidaskürt
    Orechová 53, 925 07 Mostová
  • +421/ 031 7848107

Fényképalbum